Γεώργιος Ι. Κηπιάδης: Νομικός, Λόγιος, Λογοτέχνης

 15.00

Only 1 left in stock

Description

“…Το Θέατρον είναι και Δικαστήριον όπερ εξελέγχει τας αδυναμίας και τας ελλείψεις ενός εκάστου. Και όπως εις το Δικαστήριον εισί τρία κύρια πρόσωπα, το ενάγον, το εναγόμενον και το δικάζον, ούτω και εν τω Θεάτρω τρία ωσαύτως ευρίσκομεν πρόσωπα, τον ποιητήν, τον υποκριτήν και τον θεατήν, με μόνην την διαφοράν ότι ο θεατής είναι συγχρόνως και εγκαλούμενος και δικαστής των ιδίων ανομημάτων και ελλείψεων, άτινα κατά τον Κυριναίον Αρίστιππον “εάν δεν κάθητε λίθος επί λίθω” δύναται να κολάση και επανορθώση. Οποίος δε δέον να ήναι έκαστος των τριών τούτων;…”

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 24 × 17 × 0.5 cm
Author

Cover

ISBN

Languages

Pages

Publisher

Year

Series