Κρατική Πινακοθήκη σύγχρονης κυπριακής τέχνης State Gallery of contemporary Cypriot art

 35.00

Description

«Το κτίριο που στεγάζει την Κρατική Πινακοθήκη

Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης σχεδιάστηκε και κτί-

στηκε το 1925-26 από τον εργολάβο και πρώτο ιδιοκτή-

τη του Μιχαλάκη Κουλουμπρή. Λειτούργησε ως οικία,

κλινική και ξενοδοχείο.

Πρόκειται για μια από τις πιο παλαιές λιθόκτιστες

οικοδομές της εκτός των τειχών Λευκωσίας και αποτελεί

ένα από τα πρώτα δείγματα επώνυμης αστικής αρχιτε-

κτονικής. Η εξωτερική και η εσωτερική μορφολογία και

τυπολογία του κτιρίου είναι νεοκλασικού τύπου με στοι-

χεία που μαρτυρούν τις ευρωπαϊκές τάσεις που επηρέα-

σαν την κυπριακή αρχιτεκτονική στις πρώτες δεκαετίες

του 20ου αιώνα. Για τους λόγους αυτούς, το 1972 το κτί-

ριο κηρύχθηκε διατηρητέο και το 1982, με απόφαση του

Υπουργικού Συμβουλίου, επιτάχθηκε και απαλλοτριώθη-

κε, για να διασωθεί, συντηρηθεί και αξιοποιηθεί ως πολι-

τιστικός χώρος.

Η αναπαλαίωση και μετατροπή του σε Κρατική Πινα-

κοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης έγινε από το Υπουρ-

γείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα εγκαίνια τελέστηκαν στις

28 Ιουνίου 1990.

Το 1995 έγιναν επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης

και βελτίωσης των εκθεσιακών χώρων, την ευθύνη των

οποίων είχε το Γραφείο του Ανώτερου Αρχιτέκτονα του

Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινω-

νιών και Έργων.»

Additional information

Weight 2.264 kg
Author

Cover

ISBN

Languages

,

Pages

Publisher

Year