Πετούμενα τζαι Καθούμενα / The Flying and the Seated

 100.00

Only 2 left in stock

Description

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

κ.κ. ΠΕΤΡΟΥ Ζ΄

CUISI

Εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν κατακρημνίζονται ὁλοὲν καὶ

περισσότερον ἀξίαι καὶ ἀλλοτριώνονται τὰ πάσης φύσεως ἠθικὰ

ἀξιώματα, εὐοίωνος διαφαίνεται ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ ἡ δρᾶσις

τοῦ ὀρθοδόξου κατὰ ἀνατολὰς Μοναχισμοῦ.

Εἶναι αὐτός, ὅστις διετήρησε καὶ διέσωσε μέχρις ἡμῶν ὅ,τι πο-

λύτιμον ἔχει νὰ παρουσιάσῃ διαχρονικῶς ἡ Ὀρθοδοξία.

Εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, ὄχι μόνον περιε-

θρίγκωσε καὶ διεσφάλισεν ἕως τῆς σήμερον τὴν ἐκκλησιαστικὴν

εὐταξίαν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τὸν πλοῦτον τῆς λατρευτικῆς

ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τὴν πληθώραν τῶν κειμηλίων

καὶ ἔργων τέχνης τοῦ χριστιανισμοῦ ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς καὶ μὴ

κειμηλιοφυλακείοις.

Ὀφειλέτις οὖν ἡ Ἐκκλησία, ὑπέρ ποτε ἄλλοτε, τοῦ ὀρθοδόξου

Μοναχισμοῦ, παραδίδει εἰς ἀντίδωρον σήμερον τὸν ἀνὰ χεῖρας

ἀναμνηστικὸν Τόμον τῶν πεπραγμένων τοῦ Μοναστικοῦ Συνεδρί-

ου καὶ τῶν λοιπῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τοῖς ἑορτασμοῖς τῆς ὀκτακο-

σιετηρίδος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς κατὰ Κύπρον μεγαλωνύμου καὶ

ἱστορικῆς μονῆς τοῦ Μαχαιρᾶ, κατὰ Ὀκτώβριον τοῦ παριππεύσα-

ντος ἔτους.

Additional information

Weight 0.282 kg
Dimensions 16 × 23 cm
Author

Publisher

Year

Languages

,

Cover

Pages

ISBN

Illustrations