Σύντομος Ιστορία της Κύπρου

 30.00

Only 1 left in stock

Category: Tag:

Description

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παροῦσα ἔκδοσις τῆς Συντόμου ῾Ιστορίας τῆς Κύπρου εἶναι
ἀναθεωρημένη καὶ βελτιωμένη ἔκδοσις τῆς τῷ 1963 ἐκδοθείσης ἑλληνιστὶ
ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοτικῆς Συνελεύσεως Κύπρου.
᾿Αρχικῶς ὑπὸ τῆς Συνελεύσεως ἐκείνης ἐκρίθη σκόπιμος ἡ ἔκδοσις
ἀγγλιστὶ μιᾶς συντόμου Ἱστορίας τῆς Κύπρου ὑπὸ τὸν τίτλον A Brief
History of Cyprus. Η ἔκδοσις γενομένη εἰς δύο ἐκδόσεις (1963, 1964)
σκοπὸν εἶχε τὴν ἐνημέρωσιν τῶν ξένων ἐπὶ τῆς ἱστορίας τῆς νήσου,
λαμβανομένης ὑπ’ ὄψει τῆς προπαγάνδας, ἥτις ἠσκεῖτο ὑπὸ τῶν Τούρκων
μετὰ τὴν ἀνταρσίαν αὐτῶν τῷ 1963. Η ἑλληνικὴ ἔκδοσις ἐκρίθη
ἀναγκαία πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ μορφωμένου ἑλληνικοῦ κοινοῦ ἐν Κύπρῳ
καὶ ἐν Ἑλλάδι ἐπὶ τῶν ἱστορικῶν ἐξελίξεων καὶ περιπετειῶν τῆς νήσου
πρὸς καλυτέραν κατανόησιν τῶν συγχρόνων πολιτικῶν ζητημάτων τῶν
ἀναφερομένων εἰς αὐτήν. Ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοσις ἔσχε δύο ἐκδόσεις,
κυκλοφορησάσας εἰς χιλιάδας ἀντιτύπων. Ομοίως εἰς χιλιάδας ἀντι-
τύπων ἐκυκλοφόρησε καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοσις. Πᾶσαι αἱ ἐκδόσεις
ἔχουν ἤδη ἐξαντληθῆ. ᾿Εκ τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως ἐγένετο προσφάτως
ἔκδοσις εἰς τὴν ᾿Αραβικήν, ἀναληφθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Κέντρου
Ἑλληνικῶν Σπουδῶν.

Additional information

Author

Languages

Publisher

Year