Κυπριακές Φιλοτελικές Αναμνηστικές Κάρτες “Pencystamps” – Εκδόσεις 2013 (Β) Αρ.767-773 + Χριστουγεννιάτικη Κάρτα / Cyprus Philatelic Souvenir Cards “Pencystamps” – 2013 Publications (B) No. 767-773 + Christmas Card

 22.50

1 in stock

Category: Tags: , ,

Description

Οι κυπριακές φιλοτελικές αναμνηστικές κάρτες “Pencystamps” αποτελούν μια αυτοτελή, με δική της οντότητα και ολοκληρωμένη φιλοτελική συλλογή. Άρχισε το Σεπτέμβρη 1977 και περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των κυπριακών γραμματοσήμων σε πρώτη μέρα κυκλοφορίας από το 1978. Οι κάρτες περιλαμβάνουν στο εμπρόσθιο μέρος κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά, για να διαβάζεται όταν αυτές είναι στο ειδικό άλμπουμ. Βασικός στόχος των εκδόσεων αυτών είναι, μέσω του γραμματοσήμου, να δίδονται όλες οι εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα και γενικότερα με την Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει κάποιος σε άλλα βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες. Είναι δηλαδή Εικονογραφημένη Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου μέσω των Γραμματοσήμων, στην οποία προστίθενται διαρκώς οι νέες κάρτες, που αποτελούν τις έες εκδόσεις. Οι κάρτες αυτές εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό, κάθε φορά που κυκλοφορεί νέα σειρά γραμματοσήμων. Η κάθε κάρτα σχεδιάζεται για το κάθε γραμματόσημο της νέας σειράς, το οποίο επικολλάται πάνω σ’ αυτήν και φέρει την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας. Κάθε κάρτα φέρει επισης μπροστά τον αύξοντα αριθμό της, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ο αριθμός ελέγχου. Η Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία, σε αναγνώριση της άριστης εργασίας των σχεδιαστών, φωτογράφων και τυπογράφων, έχει θέσει τις εκδόσεις αυτές υπό την αιγίδα της.

Αρ.75 (Β)

1. Οργανισμοί του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου, “Ιππόκαμπος”

2. Οργανισμοί του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου, “Θαλάσσιες Ανεμώνες”

3. Οργανισμοί του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου, “Κοράλλι ‘βεντάλια’ ”

4. Ο Σπανός τζιαι οι Σαράντα Δράτζιοι

5. Χριστουγεννιάτικες Κάρτες, Τρία Παιδικά Σχέδια σε γραμματόσημα και ένα ως Χριστουγεννιάτικη Κάρτα

The Cyprus Philatelic Souvenir Cards “Pencystamps” form a self sufficient philatelic collection. It started in September 1977 and includes all the issues of Cyprus stamps with the First Day of Issue Cancellation since 1978. The Pencystamps include on their front side an explanatory text in Greek and English, so that everybody can read it when they are in the special album. The basic aim of these issues is to give, through the stamps, all the encyclopaedic information related to each subject and to Cyprus in general, without needing to search in other books or encyclopaedias. Thus, they form a pictorial encyclopaedia of Cyprus through stamps to which new cards corresponding to the new issues, are continuously added. These cards are issued in limited numbers every time there is a new issue of stamps. Each card is designed for each stamps of the new issue, which is affixed to the card and bears the First Day of Issue cancellation. Each card has a serial number on the front and a control number on the back. The Cyprus Philatelic Society, in acknowledgment of the outstanding work of the designers, photographers and printers, has placed these issues under its auspices.

 

No. 75(B)

1. Organisms of the Mediterranean Marine Environment, “Seahorse”

2. Organisms of the Mediterranean Marine Environment,”Sea Anemones”

3. Organisms of the Mediterranean Marine Environment,”Sea Fan Coral”

4. Spanos and the Forty Dragons

5. Christmas Cards, Three children drawings on stamps and one as a christmas card

 

Additional information

Weight 0.084 kg
Dimensions 20 × 14.7 cm
Publisher

Year

Cards

7 cards with the stamps and 1 christmas card

You may also like…

Κυπριακές Φιλοτελικές Αναμνηστικές Κάρτες “Pencystamps” – Εκδόσεις 2013 (Α) Αρ.758-766 / Cyprus Philatelic Souvenir Cards “Pencystamps” – 2013 Publications (A) No. 758-766

 26.00

1 in stock

Category: Tags: , ,

Description

Οι κυπριακές φιλοτελικές αναμνηστικές κάρτες “Pencystamps” αποτελούν μια αυτοτελή, με δική της οντότητα και ολοκληρωμένη φιλοτελική συλλογή. Άρχισε το Σεπτέμβρη 1977 και περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των κυπριακών γραμματοσήμων σε πρώτη μέρα κυκλοφορίας από το 1978. Οι κάρτες περιλαμβάνουν στο εμπρόσθιο μέρος κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά, για να διαβάζεται όταν αυτές είναι στο ειδικό άλμπουμ. Βασικός στόχος των εκδόσεων αυτών είναι, μέσω του γραμματοσήμου, να δίδονται όλες οι εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που σχετίζονται με το εκάστοτε θέμα και γενικότερα με την Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει κάποιος σε άλλα βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες. Είναι δηλαδή Εικονογραφημένη Εγκυκλοπαίδεια της Κύπρου μέσω των Γραμματοσήμων, στην οποία προστίθενται διαρκώς οι νέες κάρτες, που αποτελούν τις έες εκδόσεις. Οι κάρτες αυτές εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό, κάθε φορά που κυκλοφορεί νέα σειρά γραμματοσήμων. Η κάθε κάρτα σχεδιάζεται για το κάθε γραμματόσημο της νέας σειράς, το οποίο επικολλάται πάνω σ’ αυτήν και φέρει την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας. Κάθε κάρτα φέρει επισης μπροστά τον αύξοντα αριθμό της, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ο αριθμός ελέγχου. Η Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρία, σε αναγνώριση της άριστης εργασίας των σχεδιαστών, φωτογράφων και τυπογράφων, έχει θέσει τις εκδόσεις αυτές υπό την αιγίδα της.

Αρ.75 (Α)

1. 100 Χρόνια από τη γέννηση του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’

2. 100 Χρόνια Σώματος Προσκόπων Κύπρου, 1913-2013

3. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός

4. Προσφυγόσημο 2013

5. Πάσχα 2013, Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα

6. Πάσχα 2013, Η Σταύρωση

7. Πάσχα 2013, Η Ανάσταση

8. Ευρώπη 2013, “Ταχυδρομικά Οχήματα”

9. Ρίγανη – Ρούβανος, Origanum dubium, Τα τρίτα αρωματικά γραμματόσημα της Κύπρου

The Cyprus Philatelic Souvenir Cards “Pencystamps” form a self sufficient philatelic collection. It started in September 1977 and includes all the issues of Cyprus stamps with the First Day of Issue Cancellation since 1978. The Pencystamps include on their front side an explanatory text in Greek and English, so that everybody can read it when they are in the special album. The basic aim of these issues is to give, through the stamps, all the encyclopaedic information related to each subject and to Cyprus in general, without needing to search in other books or encyclopaedias. Thus, they form a pictorial encyclopaedia of Cyprus through stamps to which new cards corresponding to the new issues, are continuously added. These cards are issued in limited numbers every time there is a new issue of stamps. Each card is designed for each stamps of the new issue, which is affixed to the card and bears the First Day of Issue cancellation. Each card has a serial number on the front and a control number on the back. The Cyprus Philatelic Society, in acknowledgment of the outstanding work of the designers, photographers and printers, has placed these issues under its auspices.

No. 75(A)

1.Centenary of the Birsth of Ethnarch Makarios III

2. Centenary of the Cyprus Scouts Association, 1913 – 2013

3. The Cyprus Red Cross

4. Refugee Stamp 2013

5. Easter 2013, “Christ’s entry into Jerusalem

6. Eastern 2013, “The Crucifixion”

7. Easter 2013, “The Resurrection”

8. Europa 2013, “Postal Vehicles”

9. Oregano – Rouvanos, Origanum dubium, The third aromatic stamps of Cyprus”

Additional information

Weight 0.084 kg
Dimensions 20 × 14.7 cm
Publisher

Year

Cards

Pack of 9 cards with the stamps

You may also like…